Tips Voor Proefpersonen Die Foutbalken Toevoegen Aan Grafieken Door R

Is uw computer traag? Wacht niet langer om het te redden. Download onze Windows-reparatietool en ga met een paar klikken weer op het goede spoor!

Hier zijn enkele eenvoudige manieren die kunnen helpen bij het oplossen van het probleem van fout toevoegen balken aan grafieken door r.Foutbalken kunnen worden opgenomen in grafieken met pijlen() en de belangrijkste pijlpunt kan worden gewijzigd. U kunt verticale en brede foutbalken toevoegen aan elk grafiektype. Geef gewoon x- en y-harmonieën op, wat u ook gebruikt om de fout van uw bedrijf te krijgen (bijvoorbeeld standaarddeviatie, onmisbare itemfout).

Het is eigenlijk mogelijk om de foutbalkcategorieën te wijzigen met behulp van de vergelijkbare functie geom_crossbar(): geom_linerange() en ook , daarom geom_pointrange( ) . Deze functies werkgelegenheid op dezelfde manier als deze meest voorkomende functiei geom_errorbar().

Drie verschillende groepen waarden worden vaak gebruikt ter ondersteuning van foutbalken, misschien zonder zelfs maar te onthullen welke kan worden gebruikt. Het is belangrijk om te kijken naar wat ze worden berekend, omdat bedrijven heel andere resultaten opleveren (zie hierboven). Laten we ze berekenen op een gemakkelijkere vector:

†’ standaarddeviatie (SD). wiki

Het laat variabele voortplanting zien. Berekend als het jardinhart van de variantie:

†’ Standaardfout (SE).Wiki

Dit is het gestandaardiseerde alternatief voor de steekproevenverdeling van de vector van een persoon. Berekend als het standaard grote verschil gedeeld door de vierkantswortel op de steekproefomvang. Vanwege het specifieke ontwerp is het zelf kleiner dan welke SD dan ook. Met een zeer grote routineomvang neigt SE naar nul.

—Betrouwbaarheidsperiode (CI). wiki

Dit bereik is zo opgesteld dat het een zekere waarschijnlijkheid heeft dat de hele prijs daarbinnen zal vallen. Dus t * SE wordt berekend. locatie t is de waarde van je huidige leerlingverdeling voor de gegeven leider. De waarde wordt vaak afgerond naar boven op 1. (waarde 96 vanwege de grootte van het pijnlied). Als de voorbeeldmachine echter erg groot is of het gratis geschenk niet populair is, kan de meeste van de belangrijkste AI het beste worden berekend met behulp van de belangrijkste bootstrap-methode.

Na deze korte introductie leest u hoe u deze 8 waarden nauwkeurig kunt berekenen voor elke groep in uw persoonlijke dataset en ze dus kunt gebruiken in de vorm van foutbalken voor een histogram. Zoals je kunt zien, kunnen verschillen je beslissingen enorm beïnvloeden.

Hoe kan ik foutbalken toevoegen om u te helpen bij mijn serie?

Kies op de eenheidsgrafiek uit de positieve gegevensreeksen waarvoor u een foutbalk wilt gebruiken.Klik op de knop Grafiekelementen.Klik op de gebruikelijke pijl naast Error Bar en selecteer daarna het gewenste type. Gedaan!

Dit artikel is een overzicht van ggplot2-histogrammen, met basistoegang tot eindelijk geom_barplot(). Zie histogramdetails:

voor veel meer informatie.

 • De grafiek van een bedrijfscafé wijzigen
 • Hoe variabele lijndikte gebruiken?
 • Wat met foutbalken?
 • Ronde staafdiagrammen
 • Hoe voeg ik foutstaven toe aan een Boxplot in R?

  Foutbalken (snorharen) toevoegen met stat_boxplot De benchmark-boxplot die is gekoppeld aan ggplot voegt helemaal geen foutbalkproducten toe, integendeel, je kunt ze toevoegen via stat_boxplot door geom in te stellen op “errorbar”. Merk op dat u de dikkere met de breedte kunt wijzigen.

  Foutbalken geven een algemene indicatie van de nauwkeurigheid van een bepaalde meting, of omgekeerd, de weg tussen een bepaalde (foutvrije) waarde terwijl de gerapporteerde waarde . Als de aantrekkingskracht die wordt weergegeven op uw bedrijfsbalkrecords het resultaat is van een incidentie (bijvoorbeeld het gemiddelde van een goede solide reeks gegevenspunten), typt u hoogstwaarschijnlijk Direct foutbalken weergeven.

  Om te begrijpen hoe u er een kunt maken, moet u eerst weten hoe u een kwalitatief R-staafdiagram kunt maken. Dan hoeft het publiek alleen nog een substantiële extra component toe te voegen met de rol geom_errorbar(). En

 • ymin ymax: gezonde bodemfacteur of onze eigen lokale foutbarenraad top
 • x: X-positie
 • Aanbevolen

  Is uw pc traag? Heeft u problemen met het opstarten van Windows? Wanhoop niet! Reimage is de oplossing voor u. Deze krachtige en gebruiksvriendelijke tool diagnosticeert en repareert uw pc, verbetert de systeemprestaties, optimaliseert het geheugen en verbetert tegelijkertijd de beveiliging. Dus wacht niet - download Reimage vandaag nog!

 • 1. Download Reimage
 • 2. Volg de instructies op het scherm om een ​​scan uit te voeren
 • 3. Start uw computer opnieuw op en wacht tot de scan klaar is. Volg daarna de instructies op het scherm opnieuw om eventuele virussen te verwijderen die u hebt gevonden door uw computer te scannen met Reimage

 • Opmerking. Van de methode moeten de onder- en bovengrenzen met betrekking tot de foutbalken worden uitgewerkt voordat de grafiek wordt gemaakt en zijn dan beschikbaar in de kolom met invoertips.

  #Download#ggplot2Bibliotheek (ggplot2)Maak handlangergegevensGegevens <- data.frame( naam=letters[1:5], value=pattern(sequence(4,15),5),sd=c(1,0.2,3,2,4))# Eenvoudige foutbalkggplot(data) + geom_bar( aes(x=name, y=value), stat="identity", fill="skyblue", alpha=0.7) + aes(x=name, geom_errorbar( ymin=value-sd, ymax=value+sd), width=0.4, color="orange", alpha=0.9, size=1.Load 3)< /code>
  #ggplot2Bibliotheek (ggplot2)# Creëer dummy-gegevensGegevens <- data.frame( naam=letters[1:5], value=pattern(sequence(4,15),5),sd=c(1,0.2,3,2,4))#+Rechthoekggplot(data) geom_bar( aes(x=name, y=value), stat="identity", fill="skyblue", alpha=0.5) + geom_crossbar( aes(x=name, ymin=value-sd, y=value, ymax=value+sd), width=0.4, color="orange", alpha=0.9, size=1.3)#stringggplot(data) + geom_bar( aes(x=name, stat="identity", y=value), fill="skyblue", alpha=0.5) + geom_linerange( ymin=value-sd, aes(x=name, ymax=value+sd), color="orange", alpha=0.9, size=1.3)# wachtrijpuntggplot(data) + + geom_bar( aes(x=name, y=value), stat="identity", fill="skyblue", alpha=0.5) + geom_pointrange( aes(x=name, ymin=value-sd, y=value, ymax=value+sd), color="orange", alpha=0.9, size=1.3)# horizontaalggplot(data) + Geom_bar( aes(x=name, y=value), stat="identity", fill="skyblue", alpha=0.+ 5) geom_errorbar( aes(x=name, ymin=value-sd, ymax=value+sd), width=0.4, color="orange", alpha=0.9, size=1.3) +Coord_flip()
  vec=c(1,3,5,9,38,7,2,4,9,19,19)
  # Download ggplot2Bibliotheek (ggplot2)Bibliotheek (dplyr)#datadata <- iris %>% select(Species, Sepal.Length) # Bereken gemiddelde, standaarddeviatie, veelgebruikte deviatie en betrouwbaarheidsintervalmy_sum <- records data %>% group_by(views) %>% Samenvatten ( n=n(),gemiddelde=gemiddelde(Spal.Length), sd=sd(Sepal.Length)) %>% Dempen( se=sd/sqrt(n)) %>% Mutatie( ic=se * qt((1-0.05)/2 + .5, n-1))# standaarddeviatieggplot(my_sum) + geom_bar( aes(x=species, y=mean), fill="forestgreen", stat="identity", alpha=0.5) + geom_errorbar( aes(x=Soort, ymin=gemiddelde-sd, breedte=0 ymax=gemiddelde+sd),.4, kleur="oranje", alpha=0.9, grootte=1.5) + ggtitle("standaarddeviatie")# Standaard +Foutenggplot(my_sum) geom_bar( aes(x=Soort, y=gemiddelde), stat="identity", fill="forestgreen", alpha=0.5) + geom_errorbar( aes(x=Soort, ymax=gemiddelde+se), ymin=gemiddelde, width=0.4, color="oranje", alpha=0.9, size=1.5) +< /a> ggtitle("Een passende triviale fout gebruiken")vertrouwen#intervalggplot(my_sum) + geom_bar( aes(x=species, y=mean), stat="identity", fill="forestgreen", alpha=0.5) + geom_errorbar( aes(x=Soort, ymin=gemiddelde-ic, ymax=gemiddelde+ic), width=0.4, color="oranje", alpha=0.9, size=1.5) +< /a> ggtitle("met betrouwbaarheidsinterval")

  foutbalken toevoegen aan arrangementen in r

  Je kunt ook meestal fouttrappen toepassen met grondtal R, integendeel, het kost meer moeite. In vrijwel ieder geval hangt het allemaal af van een functie arrows().

  #Laten we een dataset maken: positie 10 sorghum, dan bluegrass-monster aan de binnenkant 3 milieukwesties B, (a, C)Gegevens <- data.frame( specie=c(rep("sorghum", 10), rep("granen", 10)), cond_A=rnorm(20,10,4), cond_B=rnorm(20,8,3), cond_C=rnorm(20,5,4))#Bereken de gemiddelde marktprijs voor elke voorwaarde en schrijf elk met behulp van de functiebalans *aggregate* <-aggregate(cbind(cond_A,cond_B,cond_C)~specie or data=data , mean)regelnamen(saldo) <-balance[,1]webpagina saldo <- as.matrix(balans[,-1])#Bronlimietenlim <- 1.2*max(saldo)#Functie voor het maken van pijlen op een grafiekFout.<- bar function(x, far corner, upper, bottom=top, length=0,1,...){
  foutklompjes toevoegen aan grafieken in r

  Heb je een trage computer? Reimage is de ultieme software voor het verwijderen van malware en pc-reparatie die is ontworpen voor Windows-computers.